Polish Economic Development Ministry Radoslaw Domagalski-Labedzki